Regulamin skupu / sprzeda

Regulamin skupu / sprzedaży

Klient - użytkownik, który zawiera, bądź zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży podręczników/Książek za pośrednictwem Strony Internetowej.

Konto Klienta - baza informacji o Kliencie, obejmująca dane niezbędne do realizacji Umowy.

Podręczniki/Książki- książki używane, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Klientem, za wyjątkiem książek, które zostały wykluczone z możliwości sprzedaży przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Kupujący - firma BEATA DOMURAD Księgarnia Chylonia, z siedzibą pod adresem: ul. Gniewska 21/60, 81-047 Gdynia.

Regulamin - Niniejszy Regulamin, określający warunki sprzedaży/zakupu Książek/podręczników przez Klienta na rzecz Kupującego.

Umowa – umowa sprzedaży Podręczników, zawierana pomiędzy Skupem a Klientem

 

1§ Postanowienia Ogólne1) Regulamin określa zasady sprzedaży/zakupu podręczników/książek przez Klienta na rzecz Kupującego. Każda Umowa zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej podlega postanowieniom Regulaminu.

2) Pytania związane z zawieraniem i realizacją Umów, jak również dotyczące Regulaminu należy kierować
-na numer telefonu 535 666 386
-bądź adres email uzywanepodreczniki24h@o2.pl 

3) Kupujący nie prowadzi zakupu/ sprzedaży Podręczników i książek o następującej charakterystyce: 

a) braki w ilości stron
b) poplamione lub zmoczone,
c) pokreślone, popisane, podkreślane
d) noszą bardzo wyraźne ślady używania,

3) Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, z datą obowiązywania wskazaną przez Kupującego.
 


§2 Zawieranie Umowy1) Proces zawarcia Umowy jest szybki i zorganizowany w kilku krokach.
Kupujący stara się odpowiedzieć w czasie 24h.

a) Klient przesyła informację o podręcznikach jakie przedstawia do sprzedaży, wysyłając zdjęcie podręczników na którym są wszystkie pozycje do sprzedaży oraz opisując ich stan poprzez wiadomość znajdująco się w kontaktach na stronie internetowej, składając tym samym ofertę w zakresie ich zbycia na rzecz Kupującego. Informacja o której mowa wyżej powinna uwzględniać warunki, o których mowa w  §1 pkt 3. 
b) Złożenie oferty wymaga wypełnienie formularza w zakresie adresu e mail, imienia i nazwiska, numer telefonu, zdjęcia oraz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
c) Klient po złożeniu oferty, otrzyma w ciągu 24h odpowiedz poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.
d) Klient wybiera sposób dostawy Książek do Kupującego, zgodnie z postanowieniami  §4. 
e) klient ma prawo do negocjowania ceny
f) po zaakceptowaniu oferty klient wysyła Skupowi podręczniki/książki a po weryfikacji przez Skup prawidłowość wysłanych pozycji i ich stanu na podany rachunek klienta przelewana jest zapłata.

2) Minimalna wartość oferty w zakresie proponowanych do sprzedaży podręczników/książek nie może być niższa niż 50 zł.

3) Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia Książek, których kupnem nie jest zainteresowany lub które mają cechy określone w §1 pkt 3. 

4) W przypadku, gdy dostarczone Książki nie pokrywają się w zakresie ilości oraz tytułów z Deklaracją lub wybrane Książki posiadają wady wymienione w §1 pkt 3, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia wyceny książek zgodnie z §3 pkt 4. Informacja o  akceptacji lub odrzuceniu oferty wysyłana jest na adres elektroniczny e-mail klienta

5) Brak nadania Książek do wysyłki przez Klienta w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia sprzedaży, wywołuje po stronie Kupującego możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.  §3 Wycena podręczników/książek  1) Klient potwierdza smsowo bądź mailową ofertę za podręczniki/książki.

2) Klient potwierdzając sprzedaż zaświadcza stan faktyczny Książek/Podręczników będących przedmiotem Umowy jest taki jak w opisie oraz nie może być gorszy niż §1 pkt 3

3) Ostateczną wycenę Książek Kupujący dokonuje po ich dostarczeniu w drodze analizy ich stanu faktycznego na podstawie kryteriów opisanych w załączniku nr. 3 Regulaminu Sklepu. 

4) W przypadku braku zgodności opisanych wad ze stanem faktycznym dostarczonych Kupującemu Książek, ten zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty zakupu Książek będących przedmiotem Umowy. Obniżenie kwoty nie może być wyższe niż 25% wartości wyceny początkowej całości zakupionych podręczników/książek 

5)Klient zostanie poinformowany o ewentualnym obniżeniu kwoty zakupu Książek, zgodnie z treścią §3 pkt 4, w drodze wiadomości e-mail bądź smsem.  


§4 Wysyłka Książek   1) Klient ma dwie możliwości dostarczenia Książek Kupującemu: 

a)Bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Kupującym i ustaleniu rodzaju wysyłki najlepszej dla obu stron. b) Za pomocą wybranego przez siebie przewoźnika świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej. Koszt dostarczenia Książek pokrywa wówczas Klient, zwracana jest mu kwota 7 zł, która zostanie doliczona do ceny na jaką strony zawarły Umowę.  

2) Kupujący nie przyjmuję książek wysłanych za pobraniem lub na jego koszt chyba ,że została wcześniej ustalona taka forma w postaci potwierdzenia elektronicznego.

3) Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie przesyłki przed zniszczeniem lub jej utratą, zgodnie z postanowieniami.

5) Klient zobowiązany jest do nadania Książek na adres Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania propozycji.

6) Książki wysłane do Kupującego powinny odpowiadać stanem ilością i zawierać prawidłowe tytuły. W przypadku przesłania innych produktów, w tym książek, których nie obejmuje umowa, Kupującemu przysługuje prawo ich utylizacji, bez wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz Klienta.

7) Książki, które zostaną odrzucone w toku oceny ich stanu faktycznego, zgodnie z kryteriami opisanymi w 1§ pkt 3, zostaną zwrócone Klientowi, o ile ten zgłosi żądanie w tym zakresie w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymał wypłatę środków z tytułu zakupionych Książek lub informację o odrzuceniu wszystkich Książek. Brak zgłoszenia żądania o którym mowa wyżej, wywołuje po stronie Kupującego prawo do utylizacji odrzuconych Książek, co nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.


§5 Pakowanie książek


1) Klient pokrywa koszty związane z przygotowaniem Książek do przesyłki. 

 2) Klient w celu dostarczenia w sposób bezpieczny Kupującemu Książek powinien:

- umieścić je w pudełku kartonowym,
- pozostawioną przestrzeń pomiędzy Książkami a bokami pudełka wypełnić szczelnie np. papierem, kartonem, gazetami, folią lub innym wypełniaczami zabezpieczającymi Książki przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,
- obkleić mocną i szeroką taśmą wszystkie łączenia i zamknięcia paczki.


  §6 Wypłata należności


  1) Proces przyjęcia Książek trwa od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia ich dostarczenia Kupującemu. Wypłata środków z tytułu przeniesienia własności Książek, nastąpi w ciągu 48h, licząc od dnia ich przyjęcia i pozytywnej oceny w zakresie stanu oraz ilości, odpowiadającej treści zaakceptowanej przez Klienta Deklaracji, zgodnie z §3. 

2) Kupujący za pośrednictwem emaila bądź smsowo poinformuje klienta o wypłacie należności.

3) Wypłata środków możliwa jest wyłącznie w drodze przelewu na polskie konto bankowe.

4) Kupujący nie odpowiada za błędne dane podane przez Klienta w procesie zawierania i realizacji Umowy oraz powstałe z tego tytułu opóźnienia. 

5) Brak jednej lub większej ilości Książek/podręczników stwierdzony podczas procesu ich przyjęcia uprawnia Kupującego o pomniejszenia kwoty należności.

6) W przypadku, gdy w procesie przyjęcia uwidocznią się Książki nie objęte Umową, Kupujący  zobowiązuje się do bezpłatnej ich utylizacji bez rekompensaty dla Klienta. Kupujący nie jest zobowiązany informować o powyższym fakcie Sprzedającego  


§7   Własność Towaru  


1) Zawierając umowę z Kupującym, Klient oświadcza, że:

a) Książki wskazane w Umowie sprzedaży stanowią jego własność i jako takie mogą być przedmiotem zbycia na rzecz Kupującego, lub też jest uprawniony do ich zbycia za zgodą właściciela;
b) Książka nie są przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i roszczeń ze strony osób trzecich;
c) Książka nie pochodzi z czynu zabronionego.

2) Własność Książek przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia ich zgodności w procesie przyjęcia ze złożoną przez Klienta ofertą

Tel: 535 666 386